Facebook ile BağlanHoşgeldin Ziyaretçi Giriş Yap Kayıt Ol Sipariş Takibi İletişim

TAKIM ESERLER » » TAKIM ESERLER » TAKIM ESERLER » TAKIM ESERLER » TAKIM ESERLER » TAKIM ESERLER

Hatıralarla Mahmud Efendi Hazretlerinin Hayatı 2 Cilt Takım (Tashihli Yeni Baskı)

Stok Kodu

9786257524155

Görüntülenme

5682

% 44 İndirim
Piyasa Fiyatı
:
720.00TL
:
400.00TL
kdv dahil

Üzgünüz, Bu Ürün Mağamızda Tükendi.

  • Karşılaştırma Listenize Ekleyin
  • Ürünü Favorilere Ekleyin
Ürün Özellikleri Başa Dön

Hatıralarla Mahmud Efendi Hazretlerinin Hayatı 2 Cilt Takım

TASHİHLİ YENİ BASKI

 

Dîn-i Mübîn-i İslâm’a hizmet için adanmış bir ömür...

  Mahmud Efendi Hazretleri’nin zorlu süreçlerde ve sıkıntılı zamanlarda ortaya koyduğu mücadele dolu hayatı...

  İlim ile tasavvufu, Şerîat-ı Garrâ'dan kıl kadar ayrılmadan cem ederek Türkiye başta olmak üzere İslam beldelerinde gönüllere taht kuran şahsiyeti ve hizmetleri...

  Horasan erenleri, Mâveraünnehir uleması ve Buhârâ meşâyıhının Anadolu’ya gelerek başlattıkları tasavvuf temelli hidayet ve irşad çığırını devam ettiren, Selçuklu ve Osmanlı ile devletleşen bu anlayışın en mükemmel mümessili...

  Derin ilmi, mükemmel ahlâkı ve takvası, harikulâde gayretiyle, zor ve tehlikeli şartlarda muvaffak kılındığı muazzam hizmetleriyle Asrının Müceddidi kabul edilen Mahmud (Ustaosmanoğlu) Efendi Hazretleri'nin hayatını; dostlarından, talebelerinden, ihvanından ve kendisi ile hukuku olan kişilerden imkan nispetinde söyleşiler yapılarak ihvân-ı kiramın istifadelerine arz edilen geniş anlatımlı bu nadide eseri dağlar misali rahmetlerin nüzulüne, bâhusus değerli ihvanımızın râbıtalarının kuvvetlenmesine, Ümmet-i Muhammed’in Allâh (Celle Celâlühü)ne karşı kulluk vazifelerini edâda kamil bir rehber, en-nihaye bütün insanlığa bir hidayet vesilesi olmasını Allâh-u Teâlâ’dan niyaz ederiz.

  

 BESMELE

Allâh-u Teâlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlar, Habibi Muhammed Mustafa’ya ve onun pâk olan âl-i ashabına salât-ü selamlar olsun.
Mevlâmız (Celle Celalühü) Kur’ân-ı Kerîm’inde:

AYET 1

“Ey îmân etmiş olan kimseler! Allâh’tan hakkıyla sakının ve sâdık kimselerle (bedenen ve rûhen, madden ve mânen) berâber olun.”1 buyurmuştur.


Habibi Muhammed Mustafa (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz de Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîflerinde:

AYET 2

“Şüphesiz Allâh, her yüzyılın başında bu ümmet için onların dînini (sonradan ortaya çıkan bidatlarden temizleyip sünneti ihyâ ederek) yenileyecek bir zâtı gönderir.”2 buyurarak, Rabbimizin Din-i Mübin-i İslâm’ın takviyesi için (kulları arasından hususi seçtiği) dostlarını Ümmet-i Muhammed’e ikram etmiştir.


Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerifler ışığında Rabbimizin bu asırda dinini tecdid için Ümmet-i Muhammed’e bahşettiği dostlarından birisi asrımızda yaşayan Mahmud Efendi Hazretleri’dir.

 

Muhterem kardeşlerim! Ahıska Yayınevi olarak 2010 yılında Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin hayatı hakkında muhtasar da olsa bir eser kaleme almaya muvaffak olmuştuk.

Daha sonra Mahmud Efendi Hazretlerimizin mücâdele ile geçen hayatını; dostlarından, talebelerinden, ihvanından ve kendisi ile hukuku olan kişilerden imkânımız nisbetinde ulaşıp görüşebildiklerimizle mülâkat yapmaya çalıştık.
Sonrasında orada konuşulanları kâğıda dökerek ihvân-ı kirâmın hizmetine sunmak için birkaç yıldır uğraş içerisindeydik. Hamdolsun ki bugün bu çalışmalarımız meyvesini verdi ve bu kıymetli eseri vücûda getirmeye Allâh-u Teâlâ’nın izniyle muvaffak olduk.
Samimiyetle yaptığımız bu çalışma ve gayretlere rağmen bu eser de elbette ki noksandan hâlî değildir. Ama inanıyoruz ki Efendi Hazretlerimizin hayatı ve dostları ile geçen hatıralarını cemetmesi cihetinden eşsiz bir eser olacaktır.
Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Hazretleri’nin kıymetli eseri olan Risâle-i Kudsiyye’sindeki:

”Bulam dirsen garib bülbül o yârî,
Bu aktab gülşeninde eyle zârî.
Gönül ver bunlara feyz ola cârî,
Bulur teslim olanlar Feyz-i Bârî.
Hemân teslim olup Hakk’a gidelim,
Cemâli bâ kemâle seyr idelim.”

 ”Ey garib bülbül (ey sâlik!) O yâri (Mevlâ’yı) bulayım diyorsan, istiyorsan. Bu kutupların (büyük velîlerin) gülşeninde (gül bahçesinde) öt.
Bunlara râbıta et ki feyiz (sana doğru) akıcı ola. Bu zatlara teslim olanlar, gönül verenler Mevlâ’nın feyzini bulur.
Hemen teslim olup Hakk’a gidelim, Cemâli bâ kemâle seyredelim.” 3 kıymetli beyitlerini ve tebe-i tâbiîn neslinden olan büyük hadîs âlimi Süfyân ibni Uyeyne (Radıyallâhu Anh)ın:

AYET 3

“Sâlihler anıldığında rahmet(ler) yağar.”4 sözünü kıymetli okuyucularımıza ithâf ederken, bu eserin başta (ihvân) kardeşlerimizin (mânevî) râbıta (bağ)larının kuvvetlenmesine vesile olmasını, sonra da Ümmet-i Muhammed’in Allâh (Celle Celâlühü)ne kulluk vazifelerini edâda güzel bir rehber ve netice olarak bütün insanlığa bir hidayet vesilesi olmasını Allâh-u Teâlâ’dan niyaz ederim.


17 Cemâziyelevvel 1443 / 21 Aralık 2021
Ahıska Neşir Heyeti

 

BESMELE

TAKDİM
Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’inde şöyle buyurmaktadır:

TAKDİM 1

“Âgâh olun; şüphesiz Allâh’ın velileri ki, onlar üzerine hiçbir korku yoktur ve ancak onlar mahzun olmayacaklardır! O kimseler ki iman etmişlerdir ve hakkıyla sakınmakta bulunmuşlardır.5

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i kudsîde Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

TAKDİM 2

“Allâh-u Teâlâ buyuruyor ki: ‘Ben kulumun Bana olan zannı yanındayım (Bana nasıl itikat ederse öyle bulur). Kulum Beni andığı zaman Ben (mânen) onunla beraberim, o Beni nefsinde (içinde, gizlice) zikrederse, Ben de onu nefsimde (Zât’ımda) zikrederim.

Eğer o Beni bir cemaat içinde zikrederse, Ben de onu onlardan daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. Kulum Bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona (mânen) bir arşın yaklaşırım. Kulum Bana bir arşın yaklaşırsa, Ben ona (mânen) bir kulaç yaklaşırım. Kulum Bana yürüyerek gelirse, Ben ona (mânen) koşarak gelirim.”6

Mevlâ Teâlâ, Hûd Sûresi’nin 120. âyet-i kerîmesinde şöyle buyurmaktadır:

TAKDİM 3

“O peygamberlerin haberlerinden her birini, kendisiyle senin gönlüne (sabır ve) sebat vereceğimiz şeyleri böylece sana peş peşe anlatmaktayız. İşte bunda sana, o hak (ve hakikatleri ihtiva eden bilgiler), büyük bir vaaz(u nasihat), inananlar için de iyi bir öğüt gelmiştir.”

Sâlih zatlardan birisi şöyle söylemiştir: “Yaşanmış hikâyelerin dinleyiciler üzerinde gerçekleşen tesiri, diğer yollarla gerçekleşen tesirden daha kâmil ve etkileyicidir. Bu sebeple yaşanmış hikâyeler ve kıssalar, Allâh’ın ordularından bir ordudur ki Allâh-u Teâlâ onlarla ârif olma yolundakilerin kalbini sabitleştirir, güçlendirir.”

Âyet-i kerîmenin ifade ettiği “Büyük bir vaaz-u nasihat” olacağını ümit ettiğimiz ibret dolu kıssaların anlatıldığı bu eserin, şeriat ve tarikattaki noksanlarımızın ve kusurlarımızın telâfisine vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ediyoruz.
Üstâdımız Mahmud Efendi Hazretleri şöyle buyurmuştur: “Kâmil bir mürşidi bulduktan sonra iş tamam değil, bu defa da onu (hakkı ile) dinlemek lazım.”
Mahmud Efendi Hazretleri’nin ilmî ve amelî fazîletleri ile bir ömür buyunca yaptığı hizmetleri, kendisini tanıyanlar nezdinde yakînen bilinmektedir. Bu hizmetlerin semereleri ise inkâr edilemez bir hakikat olarak gözler önündedir. Nitekim Mahmud Efendi Hazretleri, hafızlığını yaptığı altı yaşından itibaren cemaatle namazı hiç bırakmamış, farzlar, vacibler, sünnetler şöyle dursun, İslâm’ın en küçük bir edebini dahi terk etmeye razı olmamıştır.

 Günlük uykusu birkaç saati geçmeden bütün vakitlerini ilme, zikre ve tebliğe sarf eden Mahmud Efendi Hazretleri, binlerce hoca, on binlerce talebe yetiştirmiş ve milyonları Ehl-i Sünnet yolunda şuurlandırmaya muvaffak olmuştur.

O, Horasan erenleri, Mâverâünnehir ulemâsı ve Buhârâ meşâyih-ı kirâmının Anadolu’ya gelerek başlattıkları tasavvuf temelli hidayet ve irşad yolunu devam ettirmiş, Selçuklu ve Osmanlı ile devletleşen bu anlayışın en mükemmel bir mümessili olmuştur.

2009 senesinde Şâm-ı Şerîf’i ziyareti sırasında kendisi şerefine ulemâ meclisi tertip edilmiştir.

Bunun ardından 2010 yılında milyonlarca Müslüman’ın üyesi olduğu Hindistan Haydarâbâd Diyobend âlimleri heyeti tarafından, Muhammed Kasım en-Nânûtevî Hazretleri adına Mahmud Efendi Hazretleri’ne “İslâm’a Üstün Hizmet” ödülü takdim edilmiştir.

2011 senesinde ise, Kâbe-i Muazzama’nın tavaf alanını kaplayan elli bine yakın ihvânıyla büyük bir umre yapmıştı.

İşte bu uluslararası organizasyonların görüntülerinin sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılmasının ardından İslâm âleminin kendisi hakkında bilgi edinme talebi artmıştır.7

Tarikata yeni intisab eden mürîdânın da oldukça ziyadeleşmesi ve hakkında yeterli bilgiye sahip olma imkânını her zaman bulamaması, Mahmud Efendi Hazretleri hakkında kâfi derecede malumat içeren bir eser hazırlanmasını elzem kılmıştır.

Bu vesile ile bir an önce süratli bir çalışmaya giriştik ve ilk olarak;2010 senesinde Efendi Hazretlerimize takdim edilen “İslâm’a Üstün Hizmet Ödülü”nün öncesinde muhtasar bir eser hazırlamaya muvaffak kılındık.

Daha sonraki süreçte ise bu çalışmayı biraz daha faydalı hale getirmeye gayret ederek, hem ilave bilgiler içeren, hem de görsel olarak eski günleri yâd eden bir eser hazırlamış, bu çalışmayı daha sonra Arapça diline de çevirerek hizmete sunmuştuk.

Bu eser, muhtasar da olsa gerekli malumatı içermekte, halen yurt dışından gelen özellikle Arap ulemâsına hediye edilmektedir.

Bununla beraber uluslararası camiada, Mahmud Efendi Hazretleri ile ilgili istenilen bilgiye sosyal medya üzerinden de ulaşılabilmesi için Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca, İspanyolca, Özbekçe ve Kazakça dillerinde bir tanıtım sunumu hazırladık.

Her ne kadar kemâlâtı ile kendini ispatlamış olan bu zâtı anlatmaya yeterli olmasa da, en azından kendisini tanımak isteyenlere hitap edeceğini ümit ettiğimiz daha geniş bir eser hazırlamak gerektiğini müşâhede ettik.

Bu kıymetli zâtın uzun yıllar yanında bulunarak üzüntüsüne ve sevincine ortak olan; talebe, hoca, ihvan ve hizmet edenleri, ondan birçok hikmet, fazilet ve kerâmet gibi husûsiyetlerin zuhûruna şâhit olmuşlardı.

Kıymetli, bir o kadar da imtihan dolu bu günleri, hayırla ve gözyaşı ile yâd eden hocalarımızı ve ihvânımızı sohbetlerde dinliyor veya muhtelif yerlerden okuyarak hasbelkader istifade ediyorduk.

Efendi Hazretlerimizin hizmetkârları olarak, huzur ve hikmet dolu bu hayatın daha tertiplice nesilden nesile aktarılabilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatarak çıktığımız uzun yolculuklar neticesinde ulaştığımız hocefendiler, ihvan ve sevenleri ile röportajlar yaptık.

Bununla beraber daha eklenebilecek birçok malumatın olduğu kanaatindeyiz. Siz değerli okurlarımız veya tanıdıklarınızın elinde, bu esere yeni baskılarında katılabilecek malumat olabilir. Bunları bizimle paylaşmak sûreti ile bu eserin daha kapsamlı bir hale gelmesi
noktasında sizler de bu kıymetli çalışmada katkı sahibi olabilirsiniz.8

Gâyemiz; sonraki nesillere, kaynağından sâfi bir şekilde hazırlanmış eser bırakabilmektir. Tâ ki onlar da bu kutlu kapının füyûzâtından istifade edebilsin ve bu yolda hevesleri daha da ziyade olsun.

Tüm bunlarla beraber elinizdeki 2 ciltlik bu eser için “Efendi Hazretlerimizin hayatındaki her merhaleyi tek tek anlatıyor.” diyemeyiz.

Nitekim daha eklenecek çok şeylerin olduğu bilinci ile çalışmalarımızı devam ettirmekte, henüz kendileri ile mülakat yapamadığımız hocaefendi ve ihvanımız ile görüşmelerimizi sürdürmekteyiz.


Eserde yapılan çalışmalar:
1) Eseri hazırlamaya başlamadan önce Efendi Hazretlerimiz ile seneleri geçen birçok hocaefendi, ihvan ve sevenleri ile tek tek röportaj yapıldı.

2) Elimizdeki tüm dökümanlar incelenerek rivâyetlerin tashihi yapıldı ve mümkün mertebe asılları bulundu. Bu durumlarda nakiller, bize nakleden kişilerin anlattığına göre aktarıldı. Bu sebeple nakleden kişilerin birden fazla olduğu yerlerde farklı rivâyetler ortaya çıkabilmektedir.

3) Mahmud Efendi Hazretlerimizin kendi dilinden ve eserlerinden istifade edilerek bazı olaylar, önemli detaylar konuları geldikçe eklendi. Yine birtakım konuların delilleri ve faziletleri, onun engin ilminden ve eserlerinden istifade edilerek eklendi.

4) Konuların bütünlüğü bozulmaması açısından bazı olaylar (tekrar gibi gözükse de) yeri geldikçe farklı rivâyetler ile kimi zaman müstakil bir başlıkta, kimi zaman da dipnotlarda sunuldu.

5) Konular, anne-babasından başlanarak yaklaşık elli başlık altında işlendi ve üzerinde durduğu birtakım uygulamalara yer verildi.

6) Esere, eski günleri hatırlatan ve gönüllere surûr veren bazı resimler koyuldu.

7) İsmi geçen hocaları ile vefat etmiş olan bazı ihvan ve zevâtın kısaca terceme-i halleri eklendi.

8) Sonuna da nasihatvâri yaptığı 12 Eylül 2002 tarihli Regâib Kandili, 3 Ekim 2002 tarihli Mîrâç Kandili ve 10 Nisan 2004 tarihli hanım kardeşlerimize îrâd ettiği sohbetleri eklenerek hitâmuhû misk oldu.

Hizmet; biz âciz ve kusurlu kullardan, muvaffakiyet; noksan sıfatlardan münezzeh olan Allâh-u Zü’l-Celâl Hazretleri’ndendir.


17 Cemâziyelevvel 1443 / 21 Aralık 2021
Ahıska Neşir Heyeti


1. Tevbe Sûresi:119
2. Ebû Dâvûd, Melâhim:1, no:4293, 4/178
3. Risâle-i Kudsiyye Şerhi, 2. cilt, 266. beyt
4. Seyyid Murtazâ ez-Zebîdî, İthâfü’s-sâdeti’l-müttakîn, 6/350; İmâm-ı Sehâvî, el-Makasıdü’l-hasene, sh:467
5. Yûnus Sûresi:62-63
6. Buhârî, Tevhîd:15, no:6970, 6/2694.
7. Bu seferler ve merasimler ile alâkalı malumat eserde anlatılacaktır.
8. Bu hususta iletişim için: hikayem@ahiskayayinevi.com adresinden veya 0216 479 79 79 no'lu telefondan bilgi alabilirsiniz.

YAYINEVİ / MARKA: AHISKA YAYINEVİ
  Yazar: Ahıska Neşir Heyeti 

EBAT: 17 x 24 cm
SAYFA: 744
KAĞIT: Kitap Kağıdı
KAPAK: Ciltli
ISBN: 9786257524155

Kargo ve Ödeme Başa Dön

Kargo ve İade

Kargonuzu teslim almadan önce lütfen eksik, hasarlı ya da ayıplı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kargonuzda normal dışı bir durum gözlemlerseniz zabıt tutarak ürününüzü kargo görevlisine iade ediniz.

Sipariş Kargoya Verilişi

Ürünler siparişi verdiğiniz tarihten itibaren aksi belirtilmedikçe (Hızlı kargo vb. uyarı simgeleri.) 2 iş günü içerisinde kargolanmaktadır.

Ürün Yorumları Başa Dön

Bu ürün henüz yorum almamış. Yorum yapabilmek için bu ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.


%100 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Tüm alışverişlerinizde güvenle ödeme sağlayabilirsiniz.

%100 ORİJİNAL ÜRÜNLER

Tüm ürünlerimiz ilgili üreticiden size orijinal olarak satılır.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Tüm alışverişlerinizde kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz.

7X24 BİZE ULAŞIN

Uzman E-Ticaret personelimize her zaman ulaşabilirsiniz.

Kampanya ve indirimlerden haberdar olun.

Size yardımcı olmamızı ister misiniz?

X

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.

Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz.